ABOUT

" สร้างฐานความรู้ ความเข้าใจ ด้านปัญหาครอบครัว เยาวชน โดยใช้หลักจิตวิทยา ส่งเสริมระบบการให้คำปรึกษาแก่เยาวชน รวมทั้งการมอบความรู้และการสร้างสรรค์โครงการที่จะส่งเสริมเยาวชนให้มีความสามารถในการเรียนรู้ และมีความเข้าใจเชิงจิตวิทยาซึ่งนำไปสู่การปรับประยุกต์ใช้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ "

Youth Pen Pal

" เราอาสาให้คำปรึกษา "