FRIEND COMMUNITY

FRIEND COMMUNITY คือ กลุ่มที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้น้อง ๆ วัยรุ่น ที่อยู่ในวัยเดียวกันได้แลกเปลี่ยนและพูดคุยกันอย่างอิสระ โดยมีมาตรการรักษาสภาพจิตใจและไม่ใช้ความรุนแรงในการพูดคุย แต่ทุกคนสามารถพูดคุยและปรึกษากันได้อย่างสบายใจ

กลุ่มนี้ถูกควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล ตามมาตรฐานการให้ความช่วยเหลือสมาชิกของ Uncommon International Group และศูนย์ให้ความช่วยเหลือประจำ Associate of Students in Thailand